Allons-y 2 - Gaeilge Edition (Set)

€24.95
In stock
SKU: 
9781913698294
Allons-y 2 - Fraincis na Sraithe Sóisearaí: An Dara agus an Tríú Bliain Déanann Allons-y 2 don Dara agus don Tríú Bliain forbairt ar Allons-y 1 maidir le cumas cumarsáideach, feasacht teanga, eolas soch-chultúrtha agus feasacht idirchultúrtha, chun cuspóirí chúrsa Fraincise na Sraithe Sóisearaí a bhaint amach. Na hábhair in Allons-y 2: Téacsleabhar R-leabhar dea-mhéine Tá topaicí coitianta leagtha amach go réidh is go héasca, ar shlí a leagann dúshraith síos do scoláirí chun cumarsáid a dhéanamh agus iad féin a chur in iúl Is de réir téamaí a leagtar na caibidlí amach. Tosaíonn gach caibidil le mianta foghlama agus imlíne ar na príomhthopaicí, pointí gramadaí agus eolas cultúrtha Déantar coincheapa a dhaingniú trí chleachtaí comhtháite éisteachta, léitheoireachta, cainte agus scríbhneoireachta Boscaí gramadaí a sheasann amach ar an leathanach agus a mbíonn tascanna agus cleachtaí ina ndiaidh Boscaí Des Mots Clés le haird a tharraingt ar fhocail agus ar fhrásaí nua Retenez ! a chuireann eolas tábhachtach i láthair chomh maith le leideanna a chothaíonn an fheasacht teanga I ndiaidh na n-eochairthopaicí, bíonn tástálacha féinmheasúnaithe a chabhróidh le scoláirí súil a choinneáil ar a ndul chun cinn Le dossier francophone chun feasacht idirchultúrtha agus eolas ar an tsochaí agus ar an gcultúr a chothú le heolas maidir le sainchomharthaí, bia agus traidisiúin tíortha francophone ar fud na cruinne Tá leathanaigh Resumé i ndeireadh gach caibidle ina bhfuil cleachtaí chun foclóir agus coincheapa nua a dhaingniú Le texte authentique, a úsáideann téacsanna dílse chun topaicí a chur i gcomhthéacs, mar shampla ailt, póstaeir, grafaicí eolais, léirmheasanna agus comharthaí? Mon chef dœuvre Spás inar féidir le scoláirí: A gcuid máistirphíosaí féin a chruthú i bhformáidí traidisiúnta agus digiteacha Machnamh agus measúnú a dhéanamh ar a ndul chun cinn agus straitéisí foghlama a aithint Tascanna scafláilte a chur i gcrích agus scileanna a fhorbairt i gcomhair Measúnuithe Rangbhunaithe
SKU: 9781913698294

My School Booklist

Retrieve your books using search by school:

I don't see my school? Click here for help

or
Enter your quick-code